Formularz dodawania opinii

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym udostępnienie tych danych podmiotom trzecim – pracodawcom zagranicznym, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. z dnia 25 listopada 2015 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Zostałem poinformowany iż: (a) administratorem moich danych osobowych jest Bresland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, (b) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, (c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, (d) dane osobowe podaję dobrowolnie, jednak podanie danych kontaktowych i danych związanych bezpośrednio z procesem rekrutacji (wymagane uprawnienia, wymagane doświadczenie oraz umiejętności) jest niezbędne, celem uwzględnienia mojej osoby w tym procesie.

ADR  – zasady transportu towarów niebezpiecznych

ADR – zasady transportu towarów niebezpiecznych

ADR to międzynarodowa konwencja, regulująca drogowy przewóz towarów i ładunków uznanych za niebezpieczne. Sporządzona w Genewie 30 września 1957 roku umowa, obowiązuje w 50 krajów Europy, w tym w Polsce i w Niemczech. Na przedsiębiorstwa, świadczące usługę przewozu towarów niebezpiecznych, nakłada ona szereg określonych wymagań.

ADR a przewóz towarów niebezpiecznych

ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) stanowi w świetle prawa szczególny rodzaj przewozów w transporcie drogowym. Bezpieczny przewóz towarów niebezpiecznych, takich jak gazy, materiały wybuchowe czy materiały podatne na samozapalenie, zależny jest od właściwej organizacji przewozu na każdym z jego etapów. Dla powodzenia całego przedsięwzięcia kluczowe są zarówno staranne opakowanie ładunku, ostrożne obchodzenie się w nim w trakcie ładunku i rozładunku oraz jego właściwy transport. Obowiązki, spoczywające na nadawcy, przewoźniku i kierowcy, mają chronić zdrowie i życie ludzi oraz stan środowiska naturalnego.

Obowiązki nadawcy

Nadawca ładunku niebezpiecznego zobowiązany jest do prawidłowego opakowania i oznakowania przesyłki, która powinna znaleźć się w opakowaniu dostosowanym do charakteru ładunku. Odpowiednio zapakowany towar powinien zostać właściwie, trwale i czytelnie oznakowany, w zależności od stopnia zagrożenia, jakie niesie jego transport. Zgodnie z ustawą, materiały stwarzające duże zagrożenie zaliczane są do klasy I, stwarzające średnie zagrożenie do klasy II, zaś stwarzające małe zagrożenie do klasy III pakowania.

Obowiązki przewoźnika

Przewoźnik, któremu zlecony został transport niebezpiecznego ładunku, zobowiązany jest do weryfikacji środka jego transportu oraz podstawienia właściwego dla niego pojazdu. Ten, musi posiadać odpowiednie wyposażenie i oznakowanie w postaci tablic odblaskowych o podanej barwie i wymiarach – pomarańczowych, prostokątnych tabliczek, które należy umieścić z przodu i tyłu pojazdu. Sam pojazd musi też spełniać również szereg warunków technicznych, zwłaszcza związanych z konstrukcją nadwozia, instalacją elektryczną czy wyposażeniem w urządzenia kontrolne i alarmowe. Dodatkowy, przewoźnik musi też prawidłowo zabezpieczyć ładunek przez zmianą położenia w czasie przewozu. Na wyposażeniu samochodu, zapewnionym przez przewoźnika, znaleźć muszą się również apteczka, gaśnice przeciwpożarowe oraz sprzęt ochrony osobistej dla kierowcy.

Obowiązki kierowcy

Także i kierowca musi być odpowiednio przygotowany do transportu towarów niebezpiecznych. Musi on przede wszystkim posiadać kwalifikacje do przewozu ADR, potwierdzone właściwym certyfikatem. Aby zminimalizować potencjalne ryzyko, powinien on także zapoznać się z konwencją ADR, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz nauczyć się obsługi sprzętu przeciwpożarowego. Musi też pamiętać o zakazie łączenie określonych materiałów wewnątrz samochodu. Niemniej ważne jest również ostrożne prowadzenie pojazdu i zachowywanie przerw na wypoczynek. W prowadzonym przez niego pojeździe nie może zabraknąć kompletnej dokumentacji przewozowej, zawierającej nazwę nadawcy i odbiorcy, numery nalepek oraz informację o rodzaju i ilości i rodzaju towaru.

Co w przypadku kontroli drogowej?

Jeżeli w trakcie kontroli drogowej okaże się, że przewóz towarów niebezpiecznych nie spełnia niezbędnych warunków, inspektorzy mogą wydać kierowcy zakaz dalszej jazdy oraz nakazać mu dostosowanie się do obowiązujących przepisów. Sam przewoźnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za stwierdzone naruszenia.

Polub nas na Facebooku

Zapisz się do newslettera

Dopisz się do naszej listy subskrybcyjnej i otrzymuj powiadomienia o atrakcyjnych ofertach pracy, najnowszych artykułach prosto na swoją skrzynkę e-mail.

[FM_form id=”1″]