Formularz dodawania opinii

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym udostępnienie tych danych podmiotom trzecim – pracodawcom zagranicznym, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. z dnia 25 listopada 2015 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Zostałem poinformowany iż: (a) administratorem moich danych osobowych jest Bresland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, (b) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, (c) posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, (d) dane osobowe podaję dobrowolnie, jednak podanie danych kontaktowych i danych związanych bezpośrednio z procesem rekrutacji (wymagane uprawnienia, wymagane doświadczenie oraz umiejętności) jest niezbędne, celem uwzględnienia mojej osoby w tym procesie.

Wypadek w pracy kierowcy – jakie działania podjąć?

Wypadek w pracy kierowcy – jakie działania podjąć?

Z uwagi na specyficzny charakter pracy, kierowcy zawodowi, podczas wykonywania swoich obowiązków, narażeni się na różnego rodzaju wypadki. Wbrew pozorom, dochodzi do nich nie tylko w czasie jazdy. Często niebezpieczne sytuacje mają również miejsce podczas załadunku bądź rozładunku towaru. Jakie prawa przysługują poszkodowanemu? Na jakich zasadach ustalane jest odszkodowanie w związku z wypadkiem przy pracy kierowcy? O tym poniżej!

Wypadek w czasie pracy kierowcy

Wypadki są niejako wpisane w charakter pracy kierowców zawodowych. Poszkodowany kierowca może liczyć na rekompensatę, jeśli zajście miało miejsce podczas wykonywania czynności w ramach czasu pracy. Zgodnie z prawem, należą do nich przede wszystkim:

  • prowadzenie pojazdu,
  • załadunek i rozładunek,
  • czynności spedycyjne,
  • obsługa codzienna pojazdów i przyczep,
  • nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym,
  • niezbędne formalności administracyjne,
  • utrzymanie pojazdu w czystości,
  • inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy.

Za czas pracy kierowcy uznaje się również 15-minutową w przerwę. Do jej wprowadzenia, pracodawca jest zobowiązany wtedy, gdy dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.

Gdy do zdarzenia dojdzie podczas wykonywania wymienionych wyżej czynności, możemy mówić o wypadku przy pracy.

Okoliczności i dokumentacja zdarzenia

W przypadku każdego wypadku przy pracy, kluczowe dla prowadzenia całego postępowania odszkodowawczego, jest ustalenie okoliczności zdarzenia. Zgodnie z przepisami Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wypadkiem przy pracy określa się „ nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.” Zawsze wtedy, gdy do wypadku dojdzie w czasie pracy kierowcy, zobowiązany jest on do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu swojemu pracodawcy. Ten z kolei, powołać musi specjalny zespół powypadkowy, który zajmie się ustaleniem przyczyn wypadku. Jego zadaniem jest sporządzenie w ciągu 14 dni od zgłoszenia wypadku, protokołu BHP zawierającego opis okoliczności i przyczyn wypadku. Dokument powinien zawierać wyjaśnienia poszkodowanego i świadków, dowody z miejsca zdarzenia oraz opinie lekarzy i specjalistów. Kierowca, który uległ wypadkowi, ma prawo wglądu do protokołu oraz zgłaszania zastrzeżeń co do jego treści.

Rekompensata za wypadek w pracy

Poszkodowanemu kierowcy należy się odszkodowanie, pokrywane przez ZUS, na które składki odprowadza pracodawca. Pismo do ZUS, będące podstawą do wyliczenia odszkodowania, powinno zawierać zaświadczenie o stanie zdrowia, wywiad zawodowy, kartę wypadku, prawomocny wyrok sądu pracy oraz wspomniany już protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Trzeba pamiętać, że odszkodowanie nie przysługuje kierowcy, który spowodował wypadek poprzez naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia bądź zdrowia lub doprowadził do niego umyślnie czy przez niedbalstwo. Oprócz odszkodowania z ZUS, kierowca może ubiegać się również o odszkodowania z ubezpieczenia pracodawcy na mocy przepisów Kodeksu Cywilnego. Podstawą do wypłaty rekompensaty może być złamanie zasad BHP, w tym niezapewnienie bezpiecznego pojazdu. Z odpowiedzialności wypłaty rekompensaty pracodawca zwolniony jest natomiast wtedy, gdy do zdarzenia doszło na skutek działania osoby trzeciej.

Przed podjęciem współpracy z firmą transportową, warto więc upewnić się, że posiada ona dobrowolne ubezpieczenie OC, z którego wypłacona będzie ewentualna rekompensata za wypadek.

Polub nas na Facebooku

Zapisz się do newslettera

Dopisz się do naszej listy subskrybcyjnej i otrzymuj powiadomienia o atrakcyjnych ofertach pracy, najnowszych artykułach prosto na swoją skrzynkę e-mail.

[FM_form id=”1″]